Przeglądarka z której korzystasz - Internet Explorer - nie jest wspierana przez nasz serwis. Żeby móc w pełni korzystać z serwisu zainstaluj inną przeglądarkę.
Konto Twojej firmy jest obecnie zablokowane. Żeby móc składać zamówienia skontaktuj się ze swoim opiekunem.

Regulamin sklepu

 

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez "FEGA - POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, za pośrednictwem hurtowni internetowej www.sklep.fega.pl (zwanej dalej: „Hurtownią Internetową”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez "FEGA - POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

1. Definicje

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas pierwszego logowania w Hurtowni Internetowej, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Hurtowni Internetowej.
 5. Hurtownia Stacjonarna - oznacza miejsce przeznaczone do dokonywania odbiorów osobistych, których lista dostępna jest na Stronie Internetowej Hurtowni.
 6. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, z wyłączeniem konsumentów tj. osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 8. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 10. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Hurtowni Internetowej.
 11. Sprzedawca - oznacza "FEGA - POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Wagonowa 5-7, NIP: 8970020102, REGON: 930165936, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145138, o kapitale zakładowym w wysokości 14.206.000 złotych; e-mail: [email protected], będącą jednocześnie właścicielem Hurtowni Internetowej. Numer BDO - 000014705.
 12. Strona Internetowa Hurtowni - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Hurtownię Internetową, działające w domenie www.sklep.fega.pl.
 13. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Hurtowni, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
  Każdy prezentowany przez Sprzedawcę towar jest oznaczony jako nowy, pochodzący z ekspozycji lub używany. W przypadku Towarów używanych lub pochodzących z ekspozycji Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta o ewentualnych widocznych śladach użytkowania.
 14. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 15. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

2. Postanowienia ogólne i korzystanie z Hurtowni Internetowej

 1. Wszelkie prawa do Hurtowni Internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Hurtowni, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Hurtowni (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Hurtowni w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie z Hurtowni Internetowej było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Hurtowni to przeglądarka internetowa w wersji Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Hurtowni jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Hurtowni, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Hurtowni na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Hurtowni.
 4. W celu złożenia zamówienia w Hurtowni Internetowej za pośrednictwem Strony Internetowej Hurtowni oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Hurtowni, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Hurtowni Internetowej, Strony Internetowej Hurtowni lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Hurtowni Internetowej w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

 

3. Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Hurtowni Internetowej.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Hurtowni i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Klienta otrzymuje on od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, informację potwierdzającą złożenie formularza. Z tą chwilą prośba Klienta o rejestrację zostaje przekazana do weryfikacji przez Sprzedawcę.
 6. W wypadku pozytywnej weryfikacji Klienta przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, wiadomość o aktywacji konta wraz z danymi niezbędnymi do pierwszego logowania. Po pierwszym zalogowaniu się do Konta Klienta, Klient powinien ustalić własne Hasło. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości, zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 

4. Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Hurtowni nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Hurtowni Internetowej za pośrednictwem Strony Internetowej Hurtowni przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Hurtowni, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Hurtowni. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Hurtowni przycisk „Złóż zamówienie”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. Przy dokonywaniu płatności za nabyte Towary, wymienione w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.), które to płatności udokumentowane są fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty - podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile ma on zastosowanie wobec Klienta składającego zamówienie.
  Faktura wystawiona przez Sprzedawcę, o której mowa powyżej, powinna zawierać wyrazy: “mechanizm podzielonej płatności”. Strony takiej transakcji, obowiązane są posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej.

 

5. Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Hurtowni zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny netto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

   

  a)  przelew bankowy z odroczonym terminem płatności dostępny wyłącznie dla Klientów z przyznanym kredytem kupieckim (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś płatność za Towar Klient zobowiązany jest uiścić na warunkach osobno ustalonych ze Sprzedawcą) Wszystkie warunki płatności, jak termin płatności oraz wysokość kredytu kupieckiego, znajdują się w Koncie Klienta, do której w każdej chwili ma dostęp Klient.

  b)  płatność kartą debetową/kredytową

  c)  płatność Przelewy24 - na zasadach wynikających z Regulaminu płatności kartą (Regulamin dostępny pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin.htm ). Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie ustalonym ze Sprzedawcą.
 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w ustalonym terminie, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.


Sprzedawca może również żądać zapłaty przez Klienta odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, oraz  rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o ile zostały spełnione przesłanki określone ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2020 poz. 935 t.j.).

 

6. Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 3. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 4. Klient po otrzymaniu przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towaru przez Klienta, należy sporządzić w obecności pracownika Dostawcy protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego Dostawcy.
 5. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w wybranej na etapie składania zamówienia Hurtowni Stacjonarnej. Odbioru można dokonać w Hurtowni Stacjonarnej w Dni robocze, po wcześniejszym ustaleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, terminu odbioru.
 6. Złożenie podpisu przez Klienta lub przez osobę uprawnioną w jego imieniu do odbioru Towaru na dokumencie potwierdzającym wydanie Towaru bez uwag lub brak sporządzenia odrębnego protokołu reklamacyjnego przy wydaniu Towaru, jest równoznaczne ze sprawdzeniem Towaru przez Klienta oraz dokonania jego odbioru bez zastrzeżeń.
 7. Z chwilą odbioru przez Klienta (podpisanie dokumentu odbioru, WZ) Towarów będących przedmiotem zawartej Umowy sprzedaży, przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 8. Sprzedawca na życzenie Klienta, na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu rejestracyjnym, przesyła fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary, w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com
 9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Hurtowni Internetowej przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

7. Rękojmia

 1. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klientów będących Przedsiębiorcami.

Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres [email protected]. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

8. Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Hurtowni.

 

9. Odstąpienie od Umowy sprzedaży (zwrot Towaru)

 1. Towar zakupiony za pośrednictwem Hurtowni Internetowej nie podlega zwrotowi, chyba że Sprzedawca wyrazi na to wyraźną zgodę - w tym celu Klient powinien zgłosić chęć dokonania zwrotu, kierując wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy. W ciągu maksymalnie 7 Dni roboczych, Sprzedawca udzieli odpowiedzi w przedmiocie możliwości odstąpienia przez Klienta od Umowy sprzedaży, przesyłając do Klienta wiadomość zwrotną drogą elektroniczną. W razie wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na odstąpienie - Sprzedawca może obciążyć Klienta kosztami obsługi zwrotu, zgodnie z §9 ust. 3 poniżej. Klient w ww. wiadomości e-mail jest szczegółowo informowany o zasadach i kosztach dokonania zwrotu.
  Zgłoszenie zwrotu opakowań jest możliwe wyłącznie poprzez platformę SOB (system odbioru bębnów) na stronie http://bebny.fega.pl, o czym jest mowa w §6 ust. 4.
 2. Klient jest uprawniony do dokonania zwrotu Towaru (odstąpienia od Umowy sprzedaży) za zgodą Sprzedawcy (o czym mowa powyżej w §9 ust. 1) i pod warunkiem braku istnienia jakichkolwiek uszkodzeń Towaru i jego oryginalnego opakowania oraz pokrycia pełnych kosztów transportu zwracanego towaru do magazynu, z którego nastąpiła dostawa dla Klienta. 
 3. Zgoda na zwrot Towaru oznacza, że Sprzedawca wystawi Klientowi fakturę korektę na zakupiony Towar, z dodatkową pozycją zawierającą koszty obsługi zwrotu, w wysokości 30% wartości brutto zwracanego Towaru, zaś Klient dostarczy Towar na wskazany przez Sprzedawcę adres na własny koszt i ryzyko, w terminie maksymalnie 5 Dni roboczych, licząc od dnia otrzymania wiadomości e-mail w przedmiocie zgody Sprzedawcy na odstąpienie przez Klienta od Umowy sprzedaży.
 4. Opakowania rotacyjne (bębny kablowe, szpule do przewodów emaliowanych, palety) są sprzedawane Klientowi. Opakowanie jest sprzedawane Klientowi w momencie zawarcia Umowy sprzedaży Towaru znajdującego się na tym opakowaniu, o czym Klient każdorazowo informowany jest przed złożeniem zamówienia (w tym o cenie takiego opakowania). W takim wypadku opakowanie widnieje jako odrębna pozycja na fakturze.
 5. Klient ma prawo zwrócić opakowanie, o którym mowa powyżej w maksymalnym terminie 180 dni, licząc od dnia dostarczenia do niego opakowania, na odrębnych zasadach, opisanych na stronie http://bebny.fega.pl, poprzez dedykowany system zwrotów.

 

10. Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. Formularz kontaktowy
  2. Prowadzenie Konta Klienta
  3. Sprawdź dostępność w Hurtowniach Stacjonarnych
 2. Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Hurtowni wiadomości do Sprzedawcy.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 6. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Hurtowni, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych, jak również złożenie wniosku o zwiększenie limitu kredytu kupieckiego.
  W celu zwiększenia przyznanego Klientowi na etapie zakładania Konta Klienta limitu kredytu kupieckiego, Klient może skorzystać z zamieszczonego w ramach funkcjonalności Konta Klienta, formularza wniosku o zwiększenie tego limitu - w tym celu powinien wypełnić wymagane pola formularza oraz załączyć m.in. dotyczący Klienta wpis do CEiDG lub aktualny odpisu z rejestru przedsiębiorców (KRS), zaświadczenie o nadaniu NIP i numeru statystycznego REGON. Szczegółowe zasady przyznawania i zwiększania kredytu kupieckiego, znajdują się w Koncie Klienta, do których w każdej chwili ma dostęp Klient. W terminie maksymalnie 7 Dni roboczych, Sprzedawca udzieli odpowiedzi na złożony wniosek, przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail, wskazany przez Klienta w formularzu wniosku.
 7. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 8. Usługa Sprawdź dostępność w Hurtowniach Stacjonarnych polega na umożliwieniu Klientom przez Sprzedawcę, sprawdzenie dostępności wybranego Towaru, w Hurtowni Stacjonarnej lub Hurtowniach Stacjonarnych Sprzedawcy.
 9. Rezygnacja z usługi Sprawdź dostępność w Hurtowniach Stacjonarnych możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.
 10. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Hurtowni lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

11. Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 

12. Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 

13. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków na skutek zaistnienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron. W szczególności, za siłę wyższą uznają takie zdarzenia jak: powodzie, trzęsienia ziemi, strajki, wojny, ataki terrorystyczne, opóźnienia dostawców, a także zjawiska o charakterze lokalnym: pożar, katastrofa drogowa itp.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Hurtowni.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą jest prawo polskie, a sądem właściwym sąd ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Hurtowni. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §12 Regulaminu.
 6. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09.2020 r.

Regulamin do pobrania pod linkiem